Producenci
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje.
 
1.Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zmianami.).
 
2. Klient zawsze powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie na życzenie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient np. pocztą elektroniczną.
 
3. Podstawowe definicje
a) Regulamin - Regulamin Sklepu Internetowego
b) Sklep lub Sklep Internetowy , prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym https://studiodental.eu
c) Sprzedawca - Studio Dental Tomasz Biegała, Radosna 64, 60-593 Poznań NIP: 7811343772, REGON: 634190260
d) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu
e) Towar lub produkt - towary sprzedawane w Sklepie znajdujące się w ofercie
f) Umowa - umowa zawarta na odległość to umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dotycząca sprzedaży towaru   zawarta na skutek złożenia zamówienia przez Klienta a jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
g) Zamówienie - dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą formularza zamówienia zobowiązujacą do zawarcia umowy na odległość.
h) Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w sklepie umożliwiający utworzenie konta przez Klienta
i) Formularz zamówienia - formularz w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta
j) Koszyk - element sklepu internetowego, w którym widnieją wybrane przez Klienta produkty
 
Rozdział 2. Dane Sklepu.
 
Klient może kontaktować się ze Sklepem korzystając  z poniższych danych.
Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach od 8:00 do 16:00.
Studio Dental Tomasz Biegała
ul. Radosna 64
60 - 593 Poznań
tel. 618479501
 
Rozdział 3. Informacje podstawowe i techniczne.
 
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną tj. Sklep Internetowy.
2. Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie:
a) aktywnego konta poczty elektronicznej,
b) włączonej obsługi plików cookies,
c) urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki Internetowej.
 
4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą.
Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. W przypadku zakupu towaru Klient podaje niezbędne dane osobowe umożliwiające realizację zamówienia.
 
7. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są brutto w złotych polskich.
Na ostateczną cenę  składa się cena towaru i koszt transportu.
 
Rozdział 4. Dane osobowe.
 
 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.tj
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (j.t.Dz.U. z 2018r., poz 1000).
Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 
2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Klientów.
 
3. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 
4. W przypadku kiedy Klient korzysta ze sposobu dostawy za pośrednictwem firm kurierskich , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi  w celu zakończenia realizacji zamówienia.
 
5. W przypadku kiedy Klient korzysta z płatności udostępnionych przez Sklep Internetowy tj. płatności elektronicznych lub płatności kartą Administrator udostępnia dane Klienta podmiotowi, który realizuje płatność.
 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
 
7. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, jak i prawo do poprawienia swoich danych osobowych.
 
Rozdział 5. Sprzedaż.
 
1.Towary.
a) Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i nie mają wad,
b) szczegółowy opis towaru znajduje się na stronie Sklepu,
c) na towary może być udzielona gwarancja lub usługi po sprzedażowe. Szczegółowa informacja znajduje się przy opisie Towaru.
 
2. Zakładanie konta w sklepie
a) Niezbędną czynnością jest wypełnienie formularza rejestracji oraz podanie danych: e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu.
b) Założenie konta w sklepie jest darmowe.
c) Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego podczas zakładania konta.
d) Klient w każdej chwili może usunąć swoje konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy e-mailem lub listownie na adres siedziby firmy.
 
3. Zamówienia.
Aby złożyć zamówienie należy:
a) zalogować się do Sklepu ( opcjonalnie),
b) wybrać produkty i umieścić je w koszyku,
c) jeśli zamówienie realizowane jest bez logowania Klient wypełnia formularz zamówienia.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
d) Wybierając sposób zapłaty opłacić zamówienie.
 
4. Płatności.
Klient może wybrać dogodną formę płatności:
a) płatność przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą płatniczą,
b) płatność przy odbiorze ( za pobraniem),
c) płatność na konto sprzedawcy,
5. Dostawa.
Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile strony nie ustalą inaczej.
Składając zamówienie z formą płatności za pobraniem, zobowiązują się Państwo do odebrania przesyłki oraz jej opłacenia.
Sklep oferuje poniższe formy dostawy, o formie dostawy decyduje Klient:
a) przesyłka kurierska przedpłata,
b) przesyłka kurierska płatność przy odbiorze,
c) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu,
d) odbiór w wybranym paczkomacie.
 
6. Wykonanie umowy sprzedaży.
Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza.
Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności karta płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności tak aby pieniądze znalazły się na koncie Sprzedawcy w przeciągu 3 dni roboczych w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
Jeśli Klient wybrał sposób dostawy inny niż osobisty produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie towaru. W przypadku zamówienia produktów o różnym terminie dostawy Sprzedającego obowiązuje najdłuższy podany termin..
W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy Klient może żądać dostarczenia produktów w częściach lub zgodzić się na jednorazowe dostarczenie wszystkich zamówionych produktów w jednej przesyłce.
 
Rozdział 6. Odstąpienie od umowy.
 
1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
2. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Kupującemu lub przewoźnikowi.
 
3. W przypadku dostarczenia towarów w różnych terminach bieg odstąpienia od umowy liczy się od dnia dostarczenia ostatniego produktu.
 
4. Konsument może odstąpić od umowy , składając u Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowanie 14 dniowego terminu.
 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 
7. Płatności zostaną zwrócone w taki sam sposób w jaki Klient dokonał płatności za towar chyba że strony zgodzą się na inne rozliczenia.
 
8. Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy w niezwłocznie nie później niż  w ciągu 14 dni w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 
9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.
 
10. Konsument zwraca Towar w stanie nienaruszonym i oryginalnie zapakowanym.
 
Rozdział 7. Procedura rozpatrywania reklamacji.
 
1. Reklamacje dotyczące wad towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej lub droga elektroniczną.
 
2.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie dokumentację fotograficzną.
 
3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w przeciągu 14 dni. Jeżeli w przeciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji ta uważana jest za zasadną.
 
4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniami Konsumenta.
 
5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.
 
Rozdział 8. Postanowienia końcowe.
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązujacą w chwili złożenia Zamówienia.
 
3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl